Werkveld

Competenties

Mijn competenties zijn divers en omvatten onder meer het volgende:

  • Kaderrichtlijn Water
  • Ecologische Sleutelfactoren
  • Watersysteemanalyse
  • Effectiviteit van maatregelen
  • Beoordeling en interpretatie van meetresultaten; trendanalyse
  • Monitoring
  • Quick Scans stedelijk water
  • Nitraatrichtlijn.
  • Beleidsvorming: provinciale beleid, waterschapsbeleid, stroomgebiedsvisies, etc.

Ik werk zowel nationaal als internationaal.